Mpv 14Bus 044
kapittel 6

Bedre busstilbud

Brakar skal utnytte kjørte kilometer optimalt for å flere til å reise kollektivt. Dette innebærer å satse i de områdene hvor det bor flest folk. Dette er også i tråd med målene i Kollektivtransportplanene for Buskerud. Forsinkelser i trafikken er hovedgrunnen til at folk er misfornøyde med busstilbudet. Fremkommelighet i trafikken er derfor kanskje vår største utfordring.

Mg 0264

Raskere forbindelse Drammen ­ Hønefoss Linje 100, som er vårt raske busstilbud mellom Vikersund og Drammen, ble utvidet til Hønefoss. Dette har gitt reisende Hønefoss – Drammen noe over 20 minutter kortere reisetid og økt komfort i form av annen type buss.

Linje 101, som før kjørte Hønefoss – Dram­ men, kjører nå fra Vikersund til Drammen, via Hokksund og Mjøndalen. Dette gjelder alle hverdager, med unntak av en tidlig avgang og alle helgeavganger. Da vil linje 101 kjøre strekningen Vikersund – Hønefoss i stedet for linje 100.

Flere avganger Hokksund - Drammen

Linje 102 Hokksund ­ Drammen ble slått sammen med linje 101. Det ble ikke færre avganger Hokksund – Drammen, men færre linjer å forholde seg til for våre kunder.

Linje 52 Drammen – Mjøndalen ble forlenget til Hokksund på hverdager. Sammen med linje 101 har vi dermed bussavgang mellom Drammen og Hokksund hvert 15. minutt i rushtid. Dette har også gitt et bedre tilbud for alle som bor på Steinberg.
Flere avganger på lokale busslinjer i Ringerike

Linje 228 Haldenjordet – Hvervenmoen fikk avgang hvert 15. minutt i rushtid, samt ti nye avganger på lørdager.

Linje 223 Hønefoss – Klekken har fått halv­ timesfrekvens i rush og ellers avganger hver time hele uka, inkludert lørdag og søndag.

Nytt busstilbud på Kongsberg når ny E134 åpner i 2019

Trafikkplan for Kongsberg skal utarbeides med sikte på hvordan vi best kan utnytte nye veier når nye E134 åpner i 2019. Kongsberg bru gjør det da mulig å opprette direktetilbud mellom Gamle­ grendåsen og Teknologiparken. Utredningsarbeidet vil bli fulgt opp av utarbeidelse av Trafikkplan Kongsberg som vil danne grunnlag for endelige beslutninger om nytt rutetilbud fra 2019.

Mg 0403

Trafikkplan for Røyken - Hurum

Trafikkplanen for Røyken – Hurum ble ferdig i november. Trafikkplanen viser at det er stor pendling ut av kommunene, spesielt nordover mot Asker, Bærum og Oslo, men også vestover mot Drammen og Lier. Mot Follo (gjennom Oslofjordtun­ nelen) er det meget lite pendling. Av de som ikke pendler ut av egen kommune har de fleste arbeidsplassen sin i samme delområde som de bor.

Trafikkplanen gjør kort rede for dagens rutetilbud innen og til/fra de to kommu­ nene. Det er tilfredsstillende frekvens på de viktigste linjene som er Ruters linje 250 Sætre – Slemmestad – Oslo og Brakars linje 81 Sætre – Røyken – Drammen. Busstilbudet ellers i de to kommunene er preget av god flate­ dekning, med varierende frekvens.

Det presenteres tre skisser til rutetilbud. Alle de tre skissene prioriterer de tyngste reisestrømmene i retning Asker/Bærum/ Oslo og Drammen/Lier, men i ulik grad. Alle alternativene følger Ruters målbilde om bussmating til Asker stasjon, fremfor direktebusser til Oslo.

Alternativ 2 ble vedtatt. Dette alternativet gir buss hvert 10. minutt i rush fra både Bødalen og Sætre via Slemmestad til Asker. Videre gir det buss hvert 10. minutt i rush fra Røyken til Drammen. I tillegg gir dette alternativet et visst mobilitetstilbud på strekningene med små reisestrømmer. Alternativ 2 innebærer også at båtlinja B20 Slemmestad – Vollen – Asker legges ned, men det forutsetter at det oppnås tilfredsstillende fremkommelighet for buss. Eventuell opprettholdelse av båtlinjen B20 krever en særskilt finansiering.

Brakar Fleks

Område Antall reiser Kostnad Kostnad pr reise
Kongsberg 590 118 446 201
Modum 78 25 009 321
Gol 406 182 500 450
Hurum 292 161 925 555
Totalt 1212 477 485 394

Brakar Fleks er et bestillingstilbud som inngår i den ordinære kollektivtransporten.

Trafikkplan for Ringerike

Brakar har startet opp utarbeidelse av Trafikkplan for Ringerike, som vil bli sluttført høsten 2018. Utredningen skal gjennomgå det eksisterende rutetilbudet og foreslå alternative rutetilbud som gir tilfredsstillende løsninger for framtidig kundebehov.

Holdeplasstruktur

Det ble i 2015 og 2016 laget to rapporter om holdeplasstrukturen i Buskerudbyen. Vedtak fattet i Hovedutvalget for samferdselssektoren (HUS) våren 2017 følger i store trekk opp anbefalinger fra Brakar. Anbefalt avstand mellom holdeplasser ved fremtidige endringer og planlegging skal være maks 500 meter. Brakar har i 2017 startet arbeidet med å følge opp vedtaket i HUS.

Fremkommelighet

Brakar jobber tett med kommuner og Statens vegvesen om bedre fremkommelig­ het og infrastruktur for buss. Raskere fremføring av bussen for å gi kortere reisetid er også i tråd med politiske mål om et mer attraktivt kollektivtilbud.

Mg 1489

Vinteren 2017 ble det gjort en utredning om bussfremkommeligheten på de prioriterte strekningene i Drammen (Bragernes torg til Amtmannsvingen / Vinnes / Rundtom / kryss Konnerudgata Prof. Smiths alle). Utredningen viste at det er relativt store bussforsinkelser i Drammen og at det er flere strekninger som bør ha kollektivprioritering. Utredningen så også på kapasitet på terminalene. Flere av terminalene har kapasitetsproblemer alt i dagens situasjon. Forbedringer av busstilbudet, spesielt i Buskerudbypakke2, vil bidra til at problemene vil vedvare eller forverres.

Det er i hovedsak de største terminalene Drammen busstasjon, Bragernes torg og Strømsø torg som vil få de største utfordringene.

En sammenligning av reisetidskomponenter med gjennomsnittet for Ruter viste at oppholdstid ved stoppested utgjør en høyere andel av reisetida i Drammen. Derfor ble det sommeren 2017 anskaffet et system for automatisk passasjertelling på bybussene i Drammen. Fra september ble det da mulig, for de som har forhåndskjøpt mobilbillett, å gå på bussen via bakdørene. Dette var et tiltak for å få ned oppholdstida på holdeplass.

Utredningen viste at det er relativt store bussforsinkelser i Drammen og at det er flere strekninger som bør ha kollektivprioritering.

Nytt nattbusstilbud til Kniveåsen

Brakar tok over drift av nattbusstilbudet natt til lørdag og søndag til Konnerud og Mjøndalen ved inngåelse av bruttokontrakt med Nettbuss i 2011. Dette busstilbudet drives uten offentlig støtte fra fylkes­ kommunen og har derfor egne priser.

Høsten 2017 valgte Brakar å utvide og gi innbyggerne i bydelen Tangen/Åskollen i Drammen et nattbusstilbud i helgene. Bydelen har rundt 7 000 innbyggere og ligger relativt langt fra sentrum. Beboerne er dermed i stor grad avhengig av personbil og drosje sent i helgene. Et nattbusstilbud har vært etterspurt i lengre tid. Tilbudet ble godt tatt imot, og hadde tilstrekkelig kundegrunnlag i løpet av de første månedene høsten 2017. Tilbudet skal evalueres sommer 2018.

Matebuss til Lier stasjon

På oppdrag fra Buskerudbysamarbeidet har Brakar i løpet av 2017 utredet behovet for matebuss til Lier stasjon. Analysen ble gjennomført med bistand fra Norconsult AS.

Lier kommune har stor utpendling, og de fleste som reiser kollektivt reiser med tog fra Lier stasjon. En stor andel kjører bil til stasjonen og kapasiteten på stasjonen er sprengt. Lier kommune ønsker derfor at det bedre tilrettelegges for kollektivreise til stasjonen.

Rapporten anbefaler ikke å opprette matebuss til Lier stasjon basert på følgende punkter:

  • Spredt arealbruk i kommunen.
  • Liten vilje til å betale for kollektivtrafikk vs. billig samfunnsøkonomisk lønnsomt.
  • Ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Rapporten ble overlevert Buskerud fylkeskommune høsten 2017

Buskerudbypakke 2

Brakar har i 2017 bidratt i arbeidet med justert Buskerudbypakke 2 gjennom deltagelse i arbeidsgrupper, faggrupper og fagråd.

Trygt hjem for en 50–lapp

Dette tilbudet som gir unge mellom 19 og 24 et billig nattilbud hjem i helgene har eksistert i Hønefoss, Ål og Sætre. Tilbudet er benyttet i liten grad og ble avviklet ved utgangen av 2017. Brakar vil som erstatning etablere et bestillingstilbud tilsvarende Brakar Fleks på Hønefoss, Ål og Sætre. Det vil gi et nattilbud til alle aldersgrupper, ikke bare ungdom.

Universell utforming

Brakar jobber for å skape gode løsninger for de som opplever kollektivtilbudet som lite tilgjengelig pga. fysiske eller psykisk handikap. Brakar er med i «Nettverk for universell utforming i regional og lokal kollektivtrafikk», et nasjonalt nettverk med to konferanser i løpet av året. Brakar deltok på én. Det har også vært et samarbeid med Blindeforbundet for å tilrettelegge på nye elektriske busser.