Mg 2968
kapittel 7

Skoleskyss

I henhold til leveranseavtale med Buskerud fylkeskommune skal Brakar sørge for skoleskyss til skoleelever, i henhold til gjeldende regler og forskrifter, samt regler for skoleskyss i Buskerud. Fra skoleåret 2016/2017 gjelder nærskole- prinsippet som gjelder ved inntak for videregående skoler.

Mg 2240

Skolestart 2017 ble en utfordring for Brakar, spesielt i for hold til nye drosje­ leverandører i flere kommuner. Skole­ skyssteamet er i løpet av året forsterket med én ansatt. Senhøsten 2017 har det blitt jobbet med å optimalisere bruken av saksbehandlersystem for skoleskyss. Høsten 2017 ble systemet også tatt i bruk av de videregående skoler i fylket, og elektroniske kort ble innført også for disse elevene.

Brakar administrerer skoleskyss for 9 250 elever, fordelt på henholdsvis 1 250 videregående elver og 8 000 elever i grunnskolen. Det utføres skoleskyss i samtlige kommuner i fylket. Drammen, Kongsberg og Ringerike er de tre kommunene med flest skysselever.

Brakar deltar i Skoleskyssforum i regi av Kollektivtrafikkforeningen. Forumet har samlinger to ganger per år.

Samarbeid skoler/skoleskyss

Fornøyde skoler, foresatte og elever er viktig for Brakar. I løpet av året er det gjennomført regionale møter med de videregående skolene. Deltakere på møtene var ledelsen ved den enkelte skole, representanter fra elevråd og Brakars transportører. Det er også avviklet flere samarbeidsmøter med kommuner og skoler for å drøfte spørsmål om skyss, samt finne løsninger på utfordringer i skoletransportene.

Brakar har også arrangert flere kurs i saksbehandlersystemet for skoleskyss for både grunnskoleansatte og ansatte ved videregående skoler.