L6Y1146
Intro

Forord

I 2017 hadde kollektivtrafikken i Buskerud 15 millioner reiser med tog, buss og båt. Brakar har en rekordhøy vekst i antall påstigende på buss. Veksten i fylket var på 3,8 prosent som tilsvarer 435 000 nye reiser.

Mg 2620

Brakar skal, basert på Buskerud fylkes­ kommunes ambisjon, ta veksten i etter­ spørselen etter persontransport i byer og tettsteder med kollektivtransport, sykkel og gange. Det er derfor gledelig at kollektivtransporten vokser i Drammen, Kongsberg by og på Hønefoss.

Drammen alene hadde en vekst på utrolige 295 000 reiser, og en vekst på hele 6,6 prosent. Linje 3 Kastanjesletta– Fjell i Drammen er den travleste linjen i fylket, og hadde i 2017 for første gang over to millioner påstigninger. Det utgjør så mye som 17 prosent av alle Brakars reiser.

Skal Brakar nå nullvekstmålet hvor sykkel, gange og kollektiv skal ta veksten i etter­ spørselen etter persontransporeiser må årets vekst gjenskapes hvert år fram til 2030.

En bypakke som finansierer økt satsing på kollektivtransport er nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for å nå et slikt mål. I tillegg til finansiering av et økt tilbud må Brakar utvikle tilbudet slik at flere av kundene blir fornøyde med reisen og tilby nye tjenester som omfatter hele reisekjeden. Brakar må utforske nye teknologiske løsninger knyttet til selvkjøren­ de busser og bildeling som kan bidra til å redusere bruken av personbil. Ambisjonen må være å integrere ulike transporttilbud i ett og samme grensesnitt mot kunden, og gi informasjon om bysykkel, buss eller drosjetilbudet på en enkel og oversiktlig måte.

Det å få elektrisk framdrift for bussene i byområdene en viktig utfordring de neste årene. Elektriske busser gir fordeler med redusert støy, ingen lokale utslipp og gode klimaeffekter. Utfordringene er å finne gode bærekraftige løsninger for regional­ og distriktstransporten. Denntrafikken kan trolig ikke løses uten bruk av forbrenningsmotor i de neste kontrakts­ periodene dersom tilbudet skal basers på tradisjonelle busser. Det haster med å finne en nasjonal strategi for bruk av biodrivstoff som er bærekraftig over tid.

Byplanleggingen må sikre bussens framkommelighet slik at busskunden ikke må stå i bilkø. En parkeringspolitikk som bidrar til å styrke kollektivtrafikken ved at det ikke er for god tilgang til billig, og for noen grupper gratis, parkering må på plass. Å gjennomføre slike tiltak vil gi større økt effekt av bypakken og gi flere kollektivreiser.

Brakar må arbeide videre med å tilby søm­ løse reiser for kundene. Et viktig skritt har vært arbeidet med en ny mobilapp som gjør at du kan kjøpe en reise i Oslo og Akershus på Brakars app. I arbeidet med å bygge den nye regionen er det et mål å få til sømløse reiser på tvers av dagens fylkesgrenser og på tvers av selskaps­ grenser og transportmidler. Kundene har ikke aksept for vi ikke klarer å løse disse utfordringene.

Brakar må utforske nye teknologiske løsninger knyttet selvkjørende busser og bildeling som kan bidra til å redusere bruken av personbil.

Skoleskyssen dominerer i distriktene. Mange steder utgjør åpne skolebusslinjer det eneste kollektivtilbudet, fordi det ikke finnes marked som forsvarer at det gis tilbud på andre tidspunkter enn ved skolestart/­slutt. Vi skal videreutvikle busstilbudet med smartere bestillings­ tilbud og med morgendagens teknologi kan trolig mer av rutetilbudet i distriktene gjøres anropsbasert, dvs. kjøres kun når det foreligger bestillinger. Dette reduserer kostnadene, eventuelt at antall tilbudte avganger kan økes, innenfor samme kostnadsramme.
Digitaliseringen og regionreformen stiller store krav til utviklingen av Brakar.

I denne utviklingen må Brakar holde fokus på den viktigste oppgaven vår. Det er å tilby driftssikker mobilitet slik at kundene kommer seg til skole, arbeid eller fritids­ aktivitet med minst mulig avvik tilbudet. Skal vi lykkes må vi levere et produkt som kundene kan stole på.