Mg 1938
kapittel 8

Bedre tjenester til våre kunder

Dagens kollektivkunder har store forventninger til oss. Når de går ut døren om morgenen vil de ha oppdatert informasjon om trafikken, hvor lenge de må venteog hvor lang tid det tar dit de skal. De vil også gjerne har oversikt over alle reisevalg og forventer at alle tjenester skal være integrerte og sømløse.

Mg 2737

Bedre informasjon ved forsinkelser i trafikken

Den største forbedringen Brakar har gjort siste år er innføring av sanntidssystem (SIS) på alle busser i Buskerudbyområdet. Innføringen av SIS er, i likhet med en tidligere pilot på noen linjer i Drammen, finansiert av belønningsmidler fra Buskerudbysamarbeidet.

SIS er installert på 100 busser. Ved utgangen av året var det montert opp sanntidstavler på holdeplasser og terminaler, og flere skilt skal monteres utover i 2018. Det nye sanntidssystemet har et brukergrensesnitt som gjør det mulig for Brakar å sende ut oppdaterte avviksmeldinger på skilt på holdeplass og om bord i buss. Denne informasjonen skal også ut i appen Brakar Reise og reiseplan­ legger på brakar.no. Dette krever imidler­tid at Entur, som nå forvalter rutedata for hele landet, kan levere informasjon fra SIS. Dette skal være på plass vinter 2018.

Brakar ønsker også å gi kunder mulighet til å få avviksmeldinger på sms eller abon­nere på meldinger på sin linje. Informasjo­nen kan også publiseres i gratis tjenester som Google Maps og liknende tjenester.

Bedre informasjon på holdeplasser

Brakar har de siste årene jobbet for å forbedre informasjonen på holdeplasser og kollektivterminaler. Belønningsmidler fra Buskerudbyen har finansiert et system for trafikantinformasjonsdesign, og Brakar har også mottatt belønningsmidler til å iverksette dette flere steder. I 2017 var det utviklingen av ny kollektivterminal på Bragernes torg som har vært fokus for dette arbeidet. Første nye plattform på Bragernes stod klar sommer 2017, og planlegging av de øvrige plattformene er underveis i samarbeid med Drammen kommune. Det ble også montert opp nye informasjonssøyler og en informasjonstavle på Hønefoss bussterminal. Sistnevnte er finansiert av Buskerud fylkeskommune.

Ny Brakar Billett – et offentlig-offentlig samarbeid

I april inngikk Agder Kollektivtrafikk, Brakar, Kolumbus, Ruter og Østfold Kollektivtrafikk en samarbeidsavtale om felles utvikling av mobil billettering. Hensikten er å bidra til en enklere og mer sømløs reise ved å på sikt kunne tilby kundene en samlet betalingsløsning. Samarbeidet omfatter etablering av en felles teknisk plattform for mobil billettløsning, som bygger på Ruters mobilbillett. Målet er å stimulere til at flere reiser med kollektivtransport, og en felles løsning skal gjøre det lettere for kundene å betale og reise sømløst innad, i og på tvers av flere regioner. Samarbeid om en teknisk plattform er avgjørende for gi kunden sømløs reise. Denne avtalen er derfor første skritt på veien mot felles mobilbillett.
Den nye appen vil avløse dagens Brakar Billett og lanseres vinter 2018.

I april inngikk Agder Kollektivtrafikk, Brakar, Kolumbus, Ruter og Østfold Kollektivtrafikken samarbeidsavtale om felles utvikling av mobil billettering.

Sømløs billettering med NSB og Ruter

I 2012 beregnet Brakar kostnadene ved å innføre felles pris­ og sonesystem mot Oslo og Akershus. Forutsetningene er noe endret siden den gang, og Brakar har gjennomført et nytt prosjekt for å se hvordan sømløs billettering kan oppnås med dagens pris­ og sone­ system. Brakars forslag til sømløs billettering ble lagt frem for Hoved­ utvalget for samferdselssektore´ i juni 2017. Det ble ikke bevilget penger til å gjennomføre sømløs billettering ved budsjettbehandling høsten 2017, men tiltaket ligger i alle tiltakspakker for Buskerudbypakke 2.

Betaling Med Busskort 2

Bedre rutedata

En av Brakars store oppgaver er å opprette, publisere og vedlikeholde rutedata. Både ruteplanleggerne på trafikktutviklingsavde­ lingen og de ansatte på IT­avdelingen er involvert i dette. Dataene eksporteres til Entur som ble opprettet i 2016.

Entur er 100 prosent eid av Samferdsels­ departementet og samler inn rutedata fra alle kollektivselskap i Norge. Entur gjør alle disse data offentlig tilgjengelig for alle som vil bruke reisedata i sine tjenester. Gjennom 2017 har Brakar brukt mye tid på å innføre nytt format for rutedata, NetEX, som der formatet Entur ønsker å benytte fremover.

Entur lanserer sin nye nasjonal reise­ planlegger vinter 2018.

Automatisk passasjer telling:
vi åpner dørene bak.

Fremkommelighet er Brakars største utfordring. Bussene står i samme kø som bilene og kan dermed ikke konkurrere på kjøretid. Uansett om Brakar jobber kontinuerlig mot veimyndigheter og politisk nivå for å skaffe bussen prioriter­ ing i trafikken, er det også tiltak Brakar selv kan iverksette for å redusere kjøretid. Å få kunden raskere om bord er en av disse. Brakar monterte derfor utstyr for automatisk telling i alle bybusser i Drammen hvor forsinkelsene er størst. Dermed ble det mulig å åpne dørene bak for alle med forhåndskjøpt billett på mobil. Ordningen er blitt godt mottatt blant kundene, men har fått litt blandende tilbakemelding fra sjåførene. Brakar skal evaluere tiltaket vinter 2018.

Billettsystem

Brakar billettsystem er levert av Vix og er system TP 5000. Systemet og billettmaskinene ble kjøpt inn av Buskerud fylkes­ kommune i 2004, og savner etter hvert funksjonalitet som dagens kunder forventer.

Regionsreformen, med sammen­ slåing av Akershus, Buskerud og Østfold, gjør at Brakar avventer større investeringer i ny teknologi, og ser på muligheter for å fornye dagens billettsystem ved f.eks. samarbeid med andre kollektiv­ selskaper.