Severin 358775 Unsplash
kapittel 2

Miljø og mobilitet

I 2017 startet Brakar for alvor arbeidet med å omstille bussparken til drift på ren energi fra norsk vannkraft. De første elektriske bussene skal betjene strekningen Drammen - Mjøndalen. Selvkjørende busser skal også gjøre kollektivtransporten mer bærekraftig, og bidra til å fase ut forurensende og plasskrevende personbiler.

Gettyimages 537475072

Elektrisk buss Drammen - Mjøndalen

Brakar inngikk avtale med nederlandske Ebusco om kjøp av elektriske busser, og kjøp av ladeinfrastruktur med Siemens høsten 2016. Prosjektet startet opp vinteren 2017 med deltakelse fra Nettbuss. Ladestasjonene ble ferdig installert
og testet i henhold til planen i oktober samme år. Busser skulle leveres 1. oktober, men ved utgangen av året hadde Ebusco ennå ikke levert produksjonsplan. Basert på manglende kapasitet hos Ebusco har Brakar forberedt seg på å igangsette ny anskaffelse tidlig i 2018.

Grønn mobilitet i Kongsberg

Kollektivtilbudet i Kongsberg framstår som lite konkurransedyktig og har få reiser. På tre av fire busslinjer er det trolig for få som reiser til at gir en miljøgevinst. Brakar ønsker derfor å se på nye digitale løsninger for bestilling og deling av reiser, og igangsatte prosjektet «Grønn mobilitet i Kongsberg» høsten 2017.

Ny kjøreteknologi kan brukes til å øke flatedekningen, flere tilbudte turer og mer individuelt tilpassede reiser.

Prosjektet skal danne et grunnlag for neste anbud på Kongsberg. Prosjektet
skal se på:

  • Om dagenes kollektivtilbud kan erstattes av tilrettelegging for selvkjørende busser (i en overgangsfase små busser/drosjer), elektriske sykler og bildeling.
  • Målet er å tilby flere individuelle reiser med høyere flatedekning, høyere turtetthet og lengre driftsdøgn enn dagens busstilbud.
  • Sentralt i tilbudsutviklingen skal det beskrives hvordan digitalisering og kjøretøyutviklingen kan gi økt mobilitet fram til 2032.
  • Nytt tilbud skal baseres på null eller lavutslippsteknologi.
Her passer det fint å sette inn et lite sitat hentet ut fra teksten i dette kapittelet.

Selvkjørende buss i Kongsberg 2018

Kongsberg kommune har tatt initiativ til Testarena Kongsberg for autonome transporter. Ambisjonen er å bidra til bærekraftig byutvikling ved hjelp av teknologi. Konkrete løsninger og erfaringer som tas fram i Testarena Kongsberg skal bidra til atferdsendring fra individuell transport med privatbil til kollektive bærekraftige transportformer.

Dette skal skje med uttesting med elektriske selvkjørende minibusser på en eller flere strekninger i Kongsberg sentrum. Kongsberg er en kompakt by som er godt egnet for uttesting av slike løsninger. Den har et konsentrert sentrum med omkringliggende boligområder og kollektivknutepunktet med jernbane­ stasjon i bykjernen, og en sterk arbeids­ plasskonsentrasjon med ca. 6 000 ansatte i Kongsberg Teknologipark drøye to kilometer fra kollektivknutepunktet. Teknologiparken har i dag mer enn 4 000 parkeringsplasser til sine ansatte.

Det ønskes gjennomført uttesting med elektriske selvkjørende buss slik:

Alternativ a)

Mating til/fra Kongsberg knutepunkt/ jernbanestasjonen til/fra Kongsberg Teknologipark på en trase gjennom Kongsberg sentrum. Hensikt er å teste ut first-last mile­konseptet ved å koble arbeidsplasskonsentrasjonen Kongsberg Teknologipark sømløst til tog og kollektivknutepunktet med autonome elektriske minibusser.

Alternativ b)

Mating til/fra Kongsberg knutepunkt og Kapermoen, busslinje 406. Dette vil koble boligområder i Kongsberg til kollektiv­ knutepunktet. Linjen passerer blant annet Kongsberg sykehus.

Målet er at elektriske selvkjørende kjøretøy skal bidra til å møte lokale, nasjonale og globale utfordringer i forhold til introduksjon av denne typen kjøretøy. Selvkjørende busser er elektriske, og prosjektet ønsker bidra til å redusere privatbilismen og bidra til utfasing av fossildrevne kjøretøy.